Sociální služby jsou nesmírně důležité pro člověka, který není soběstačný ať už po psychické nebo fyzické stránce. Takových služeb existuje celá řada. Některé z nich jsou poskytovány zdarma.
kontrolní seznam lékaře
Co se týká služby sociální, ta zajišťuje pomoc hlavně osobám v nepříjemné sociální situaci. Je důležité, aby při těchto službách byla daná osoba motivovaná k činnostem, které jejich nynější situaci stabilizují nebo zlepšují.
Služby sociální péče mají za úkol pomáhat osobám, které nejsou soběstačné. Jejich cílem je umožnit zapojení těchto osob do běžného života. Pokud toho nelze docílit, snaží se zajistit alespoň přijatelné prostředí a zacházení. Pomoc může být poskytována jak jednotlivci, tak i skupině. Rozsah je podmíněn možnostmi nositelů a ekonomickou stránkou.
I když si to mnozí nemyslí, sociální služby jsou opravdu důležitou součástí.
Někteří lidé potřebují i osobní asistenci. To je služba, která je poskytovaná těm, kteří mají sníženou soběstačnost díky věku nebo onemocnění. Služby tohoto typu se poskytují v domácím prostředí a jsou placeny uživatelem služby.
Mezi další známé péče bychom mohli zařadit péči Ošetřovatelskou, Tísňovou, Pečovatelskou, Odlehčovací a mnohé další.
Jak už jsme na začátku psali, některé služby jsou dokonce zdarma. Patří mezi ně například sociální poradenství, krizová pomoc, terénní programy a mnoho dalších. Mezi ty, které jsou placeny uživatelem, bychom mohli zařadit azylové domy, podporované bydlení nebo třeba noclehárny.
měření tlaku
Můžete si všimnout, že jsou zpravidla zpoplatněny služby pobytové nebo strava. Pokud na pokrytí služeb nemá dotyčný dostatečné finanční prostředky, je možné, aby se na platbě spolupodíleli rodiče či jiní rodinní příslušníci.
Sociální služby jsou sice na jednu stranu financovány státem, ale část z nákladu je hrazena samotnými uživateli těchto služeb.